MATURITA 2022/2023

Tato stránka přináší konkrétní specifické informace o maturitě pro školní rok 2022/2023.

Historie:
5. 10. 2022 zveřejněn seznam maturitních předmětů pro školní rok 2022/2023.

Maturitní práce

Obecné informace jsou součástí dokumentu Jak napsat maturitní práci na G+SOŠ Rokycany na stránce Maturita.

Legislativa

a) Novela školského zákona č. 561/2004 Sb. je platná od 1. 10. 2020.

b) Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platnosti od 15. 10. 2020. 

Stále platí dle výše zmíněné legislativy: 

1. Podle § 78 žák koná společnou část (SČ) maturitní zkoušky (MZ) formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy AJ, NJ, ŠJ, Fj, do budoucna Rj a PortJ), nebo ČJL a MAT. Maturant tedy složí v rámci SČ MZ celkem 2 didaktické testy.

2. Profilová část (PČ) MZ nově povinně obsahuje části, které byly dřív součástí společné části zkoušky z jazyků; tj. písemné práce (PP) a ústní zkoušení (ÚZ).

3. Podle § 79 tedy žák koná v rámci PČ MZ: povinně ČJL formou PP a ÚZ, a pokud si ve společné části zvolil cizí jazyk také povinně zkoušku z tohoto jazyka formou PP a ÚZ. Tuto část ale lze nahradit (viz dále)!

4. Podle § 79 dále žák dále koná (u nás) v rámci PČ MZ další 3 povinné zkoušky z dalších předmětů:

A. na gymnáziu dva předměty dle vlastního výběru a obhajuje svou maturitní práci,

B. na SOŠ IT zkoušku ze SW, HW a praktickou maturitní zkoušku, která může být nahrazena zpracovanou ročníkovou prací na velmi vysoké úrovni dle rozhodnutí ředitele,

C. na SOŠ EL zkoušku z účetnictví, ekonomiky a praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů.

5. Celkově na naší škole žáci skládají v rámci PČ MZ vždy 5 povinných zkoušek (s možností nahrazení některých z nich, viz výše).

6. V rámci PČ MZ si může žák vybrat zkoušku také z (dalšího) cizího jazyka. Profilová zkouška z cizího jazyka se bude skládat vždy ze dvou částí: PP, UZ, a to na úrovni CERR deklarované ŠVP daného cizího jazyka. Žák může tuto zkoušku nahradit složením mezinárodních certifikovaných zkoušek.

7. Nahradit lze jen jednu zkoušku z jazyka (viz znění odst. 7 § 81 níže).

8. Ředitel školy stanovil následující podmínku pro konání profilové maturitní zkoušky v roce 2022/2023: pokud žák zvolí ve společné části MZ MAT, musí vykonat profilovou zkoušku z cizího jazyka (která může být nahrazena).

9. Ředitel školy stanovil podmínku, že žák nemůže vykonat profilovou zkoušku z matematiky, pokud si matematiku zároveň zvolil ve státní části MZ.

Vysvětlení k nahrazení: Nahrazení jazykových zkoušek má jednu zajímavou změnu; dosud platilo, že zkouška z jazyka může být nahrazena pouze tehdy, když žák koná 3 povinné profilové zkoušky. Novinkou je ale znění odst. 7 § 81: „Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.“

Pro rekapitulaci: nahradit jde jakákoliv (jedna) zkouška nebo část zkoušky z cizího jazyka, kromě DT ve společné části. Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyk musí být podána do 31. 3. 2023 pro jarní zkušební termín nebo do 30. 6. 2023 pro podzimní termín. 


Struktura maturitní zkoušky

1. Společná část – státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy
2. Profilová část – školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání


1. Společná část maturitní zkoušky

Počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v pozdějším znění.

Jednotné zkušební schéma (JZS) 2022


2. Profilová část maturitní zkoušky

Dle odst. 3 § 79 zákona č. 561/2004 Sb. určil ředitel školy nabídku povinných a nepovinných předmětů pro školní rok 2022/2023 takto:

Žák gymnázia povinně skládá PP a ÚZ z ČJ,  dále povinně PP a ÚZ z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolil v rámci SČ MZ dle § 79 zák. 561/2004, nebo z rozhodnutí ředitele uvedeném v bodu I.8).

Dále si volí z nabídky dvě povinné zkoušky a případně maximálně dvě nepovinné zkoušky: 

 • cizí jazyk – mat. témata 2022/2023 – Aj G | NJ| ŠJ| nahrazení zkoušky - seznam
 • základy společenských věd (písemná zkouška 90 minut) – mat. témata 2022/2023 – ZSV
 • dějepis (písemná zkouška 120 minut) – mat. témata 2022/2023 – D
 • zeměpis (písemná zkouška 90 minut)– mat. témata 2022/2023 – Z
 • matematika (písemná zkouška 120 minut) – mat. témata 2022/2023 – M 
 • fyzika (písemná zkouška 90 minut) – mat. témata 2022/2023 – F
 • chemie (písemná zkouška 90 minut) – mat. témata 2022/2023 – Ch
 • biologie (písemná zkouška 90 minut) – mat. témata 2022/2023 – Bi
 • informační a výpočetní technika (písemná zkouška 105 minut) – mat. témata 2022/2023 – IVT

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy pro všechny zvolené povinné i nepovinné zkoušky formu ústní zkoušky a písemné zkoušky (cizí jazyky) a písemné zkoušky (ostatní předměty) hodnocenou maturitní komisí.

Další povinnou částí profilové části MZ je obhajoba maturitní práce před maturitní komisí. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut, včetně otázek zkušební komise. Maturitní práci žáci odevzdají do 28. 2. 2023 v elektronické podobě.

Žák SOŠ oboru IT povinně skládá PP a ÚZ z ČJ,  dále povinně PP a ÚZ z cizího jazyka (AJ IT), pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolil v rámci SČ MZ.

Dále koná tyto tři povinné zkoušky: 

 • software (délka obhajoby 15 minut) – mat. témata 2021/2022 – software
 • hardware – mat. témata 2021/2022 – hardware
 • praktická maturitní zkouška (délka 420 minut)

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy formu písemné zkoušky a obhajoby maturitní práce (software) a ústní zkoušky (hardware). Případné nepovinné předměty jsou realizované formou ústní zkoušky. Maturitní práce musí podána do 31. 3. 2023 pro jarní zkušební termín nebo do 23. 8. 2023 pro podzimní termín. 

Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky:

 • matematika
 • anglický jazyk
 • základy společenských věd
 • tělesná výchova

Žák SOŠ oboru Ekonomické lyceum povinně skládá PP a ÚZ z ČJ,  dále povinně PP a ÚZ z cizího jazyka (AJ ELNJ) pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolil v rámci SČ MZ.

Dále koná tyto tři povinné zkoušky:

 • účetnictví – mat. témata 2021/2022 – účetnictví
 • ekonomika – mat. témata 2021/2022 – ekonomika
 • praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (délka 420 minut)

 Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky:

 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informační a výpočetní technika

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy formu ústní zkoušky (ekomonika, účetnictví). Případné nepovinné předměty jsou realizované formou ústní zkoušky.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Profilová zkouška z ČJL bude v tomto školním roce koncipována podobně, jako byla jednotná maturitní zkouška.

Seznam literárních prací pro ústní maturitní zkoušku pro rok 2022/2023 je k dispozici zde. Žáci odevzdají svůj žákovský seznam do 31. 3. 2023 pro jarní zkušební termín nebo do 30. 6. 2023 pro podzimní termín. 

Písemná práce 2022

Členové PK ČJL připraví 6 tematicky i slohově různorodých zadání PP, z nichž si žák jedno vybere. Na vypracování je vymezeno 120 minut (pro gymnázium), resp. 130 minut (pro SOŠ). Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Jako pomůcku je možné použít Pravidla českého pravopisu. Hodnocení PP v souladu se stávajícími pokyny pro centrální hodnocení zajistí vyučující maturitních ročníků s podporou ostatních členů PK.

Poznámky

 • Pokud žák maturoval ve společné části z cizího jazyka, nemůže z téhož cizího jazyka maturovat v profilové části.
 • Žák si nemůže v profilové části zvolit tentýž předmět zároveň pro povinnou i pro nepovinnou zkoušku.
 • Maturitní témata k jednotlivým zkouškám profilové části budou zveřejněna do 31. 10. 2022.
 • Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí, dle ustanovení ředitele školy, konají žáci oktávy, 4. B, 4. L a 4. I v jarním zkušebním období se konají dle harmonogramu daného organizací školního roku.  Konkrétní termíny zkoušek vyhlásí ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním. 
 • Více informací k maturitě z jazyka českého a literatury najdete na https://maturita.cermat.cz/ 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search