Vaše zařízení není podporováno!

I. Úvodní ustanovení

 1. Organizační řád Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 2. Je základní normou školy ve smyslu:
  1. Zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)
  2. Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/ 2005 O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  3. Zákoníku práce 262/2006 Sb.

II. Postavení a poslání školy

 1. Škola se skládá ze dvou samostatných celků:
  1. Gymnázium ( osmileté a čtyřleté ) – ulice Mládežníků 1115
  2. Střední odborná škola (elektronické počítačové systémy, automatizační technika, ekonomické lyceum a dobíhající obory slaboproudá elektrotechnika a management drobného podnikání a obchodu ) – ulice Svazu bojovníků za svobodu 112
  Gymnázium vychovává především budoucí studenty vysokých škol. Má vytvořen vlastní školní vzdělávací program „Moje škola“. Střední odborná škola vychovává pro praxi elektrotechniky, počítačové odborníky a středoškolské ekonomy s možností studia na vysokých školách.

III. Organizační členění

 1. Ředitelství
 2. Úsek
  1. pedagogický
  2. hospodářský
  3. provozní
  4. školní jídelny
 3. Předmětové komise (součást pedagogického úseku)
  1. společenskovědních předmětů
  2. anglického jazyka
  3. německého jazyka a dalších cizích jazyků
  4. matematiky,fyziky a VT ( M, F, Inf, Dg ….)
  5. přírodovědných předmětů ( Bi, Ch, Z )
  6. tělesné výchovy
  7. výtvarné a hudební výchovy
  8. ekonomických předmětů SOŠ
  9. elektrotechnických předmětů SOŠ
  10. matematiky, fyziky a VT SOŠ
  11. cizích jazyků SOŠ

V čele předmětové komise stojí předseda PK - pracovník, kterého určí ředitel školy. Předseda PK plní funkce řídící, organizační a výchovné podle své pracovní náplně, která je přílohou tohoto organizačního řádu. Jeho činnost je zohledněna v osobním příplatku. Ředitele školy zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele (vedoucí pedagogického úseku na gymnáziu). Na obou školách pracují zástupci ředitele, kteří zodpovídají za pedagogický úsek. Na SOŠ zodpovídá zástupce i za úsek provozní. Za úsek školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

IV. Řídící orgán školy

 1. Řídícím orgánem školy je ředitel.
 2. Hlavním úkolem ředitele je organizovat pedagogickou práci tak, aby škola řádně plnila své poslání. Ředitel dále zodpovídá za hospodárný chod školy a za celkovou úroveň školy po stránce materiální, estetické, hygienické a za bezpečný provoz. Povinnosti, práva a odpovědnost ředitele školy jsou stanoveny platnými právními normami.
 3. Ředitel školy má zejména tyto povinnosti:
  1. zastupuje školu navenek, zajišťuje kontakt s orgány školské správy a orgány místní samosprávy, jakož i se společenskými a jinými organizacemi
  2. přijímá zaměstnance do pracovního poměru, vypracovává pracovní smlouvy, vydává platové výměry, ukončuje pracovní poměry zaměstnanců, vysílá zaměstnance na pracovní cesty
  3. stanoví úvazky učitelů
  4. eviduje veškeré platové záležitosti, stanoví osobní ohodnocení a mimořádné odměny
  5. koordinuje spolupráci se Školskou radou
  6. rozhoduje o stipendiích
  7. připravuje a vede pedagogické rady
  8. připravuje stručný a věcný plán práce školy, vizi školy (jednou za 5 let) a zpracovává evaluační zprávu školy jednou za dva roky
  9. přiděluje třídnictví
  10. organizuje přijímací řízení a je zodpovědný za všechna správní řízení, jež vyplývají ze zákona
  11. vede po metodické stránce předmětové komise a dohlíží ne jejich práci
  12. řídí práci výchovného poradce
  13. garantuje partnerské styky se zahraničními školami
  14. vede osobní spisy učitelů a pracovníků školy
  15. zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za požární ochranu a za organizaci civilní obrany
  16. zodpovídá za inventarizace
  17. přiděluje vedení kabinetů, sbírek a knihoven
  18. provádí kontrolní a hospitační činnost
  19. zodpovídá za hospodaření školy, za organizaci oběhu dokladů podle směrnic
  20. zodpovídá za fond kulturních a sociálních potřeb
  21. uzavírá kolektivní smlouvu se ZO ČMOS školství
  22. ze závažných důvodů rozhoduje o vyhlášení ředitelského volna
  23. rozhoduje o uvolňování žáků z vyučování
  24. určuje pracovní náplň a pracovní dobu zaměstnanců
  25. určuje dobu čerpání dovolené
  26. určuje čerpání studijního volna
  27. poskytuje pracovní volno při důležitých osobních překážkách v práci
 4. Kromě těchto vyjmenovaných povinností je ředitel povinen dodržovat všechna ustanovení zákonů, vyhlášek a směrnic, a to i tehdy, pokud by se vyjmenované povinnosti měnily.Zástupci ředitele společně s ředitelem a za jeho vedení zajišťují organizaci, řízení a kontrolu výchovné a vzdělávací práce školy, statutární zástupce zastupuje nepřítomného ředitele školy se všemi jeho právy a povinnostmi a s plnou zodpovědností. Při zajišťování organizace, řízení a kontroly výchovné a vzdělávací práce plní úkoly dané popisem práce.

 5. Výchovného poradce ustanovuje ředitel školy. Je členem vedení školy s pracovní náplní viz. popis práce.
 6. Rozsah povinností, práv a odpovědnosti pracovníků školy vyplývá z platných norem a z příkazů nadřízeného. Jsou obsaženy zejména ve vnitřním řádu školy a ve vnitřním platovém předpisu.
 7. Ostatními vedoucími pracovníky školy jsou:
  1. Zástupce ředitele Gymnázia
  2. Zástupce ředitele SOŠ
  3. Vedoucí školní jídelny

VI. Organizační a řídící normy

Škola se při své činnosti řídí zejména těmito základními organizačními a řídícími normami, které jsou přílohami těchto řádů:

 • Školní řád
 • Pracovní řád pro učitele G a SOŠ
 • Spisový řád
 • Řád inventarizace a operativní evidence
 • Archivační a skartační řád
 • Vnitřní platový předpis a kritéria pro přiznání osobních příplatků a odměn
 • Popisy práce zaměstnanců školy

VII. Řízení hmotných prostředků

O nákupu hmotných prostředků ( pomůcky a vybavení ) rozhodují předsedové předmětových komisí a vedení sekcí v rozsahu svých pravomocí a po souhlasu ředitele školy. Evidenci majetku vede THP školy, správci sbírek, správci skladu učebnic a vedoucí ŠJ v rozsahu vyplývajícím z jejich popisu práce. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají u školních sbírek správci sbírek, za šetrné zacházení se školním zařízením správci učeben a ostatních místností.

VIII. Komunikační a informační systém

 1. Zaměstnanci vyřizují běžné operativní záležitosti se svými nadřízenými vedoucími pracovníky denně, s ředitelem po domluvě se sekretářkou školy. Neodkladné záležitosti se vyřizují okamžitě. Učitelé jsou oprávněni spolupracovat se správci obou budov a vyžadovat běžné opravy.
 2. Informace vstupující do školy třídí sekretářka a ředitel školy. Ředitel rozhodne o dalším postupu a o tom, kdo záležitost převezme a zpracuje. Sběr informací od pracovníků provádí vedoucí úseků a předsedové předmětových komisí. Předsedové PK vyřizují běžné záležitosti svého oboru.
 3. Oficiální informace opouštějící školu musí být podepsány ředitelem školy.
 4. Vnitřní informační systém je tvořen:
  1. poradami vedení školy ( Ř, ZŘ, VP, předsedové PK)
  2. pedagogickou radou
  3. dílčími poradami úseků a předmětových komisí
  4. informačními nástěnkami

Organizační řád byl projednán a schválen na provozní poradě konané dne 9.1. 2007

V Rokycanech dne 9.1. 2007
Ing. Drahomíra Rancová
ředitelka školy

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo