Vaše zařízení není podporováno!

1. předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

gymnázium osmileté: 30, gymnázium s rozšířenou výukou v AJ: 20, gymnázium čtyřleté: 30, informační technologie: 30, ekonomické lyceum: 30

2. místo a čas konání školní přijímací zkoušky:

Školní přijímací zkouška se koná pouze pro obor Gymnázium čtyřleté, kód oboru:  79-41-K/41 podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) - s výukou v Aj

4. 6. 2020 8:30 učebna 108/104 (přízemí)           pro uchazeče, kteří mají G+SOŠ na 1. místě

5. 6. 2020 8:30 učebna 108/104 (přízemí)           pro uchazeče, kteří mají G+SOŠ na 2. místě

3. místo a čas konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky

4. obsah přijímací zkoušky:

 • Termín písemných zkoušek je 9. 6. 2020 pro osmileté obory a 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory
 • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Pro žáky s PUP navýšení dle doporučení ŠPZ.
 • Testy pro uchazeče z 5. ročníku základní školy vychází z rozsahu učiva RVP základního vzdělání na 1. stupni základní školy.
 • Školní test z anglického jazyka bude trvat 60 minut. (týká se pouze oboru gymnázium s rozšířenou výukou ANJ), . pro žáky s PUP navýšení dle doporučení ŠPZ.

5. Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky, jsou specifikovány https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

6. seznam povolených pomůcek: pro její konání viz pozvánka k JPZ

7. Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Pohyb žáků před vstupem do školy:

 • V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud bude stále platit toto nařízení vládou pro veřejná prostranství.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem.
 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti: zde

8. Co dělat v případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu: Uchazečům, kteří nebudou přijati z důvodu naplnění kapacity oboru, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti kterému se nelze odvolat. Budete mít však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle poučení, které vám bude k rozhodnutí přiloženo. V případě uvolnění kapacity oboru budou přijímáni další uchazeči podle výsledného pořadí.

9. Zveřejnění výsledků školou:

16. června 2020 v 10:00, v době od 8:00 do 9:00 bude možné se seznámit s podklady pro rozhodnutí (platí pro 4leté obory studia)

17. června 2020 v 10:00, v době od 8:00 do 9:00 bude možné se seznámit s podklady pro rozhodnutí (platí pro 8leté gymnázium)

10. Odevzdání zápisových lístků:

23. června 2020 je poslední možnost odevzdání zápisového lístku do čtyřletých oborů

24. června 2020 je poslední možnost odevzdání zápisového lístku do osmiletých oborů.

11. Náhradní termíny: 

Náhradní termíny pro ty, kteří nemohou dělat PZ v běžném termínu jsou stanoveny takto: 

19.6.2020 náhradní školní PZ z AJ (pro 4leté gymnázium podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislsotech)

23.6.2020 státní jednotná přijímací zkouška pro všechny obory

 

V Rokycanech 19. 5. 2020

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, v.r.

337 01 Rokycany

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo