Vaše zařízení není podporováno!

Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

I. Společná část – státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy

II. Profilová část – školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání

 

I. Společná část maturitní zkoušky

Počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č.nbsp;177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č.561/2004 Sb. v novelizovaném znění.

Jednotné zkušební schéma (JZS) 2019 

Podrobné JZS pro jarní zkušební období MZ v roce 2019

II. Profilová část maturitní zkoušky

Dle odst.3 § 79 zákona č. 561/2004 Sb. určil ředitel školy nabídku povinných a nepovinných předmětů pro školní rok 2018/2019 takto:

Žák gymnázia volí z nabídky dvě povinné zkoušky (v odkazech jsou uvededena maturitní témata pro jednotlivé předměty):

 • cizí jazyk –  mat. témata 2018/2019 - Aj ǀ Aj - Ekonom. lyceum ǀ Aj - IT ǀ Cj - nahrazení maturitní zkoušky ǀ Nj ǀ Fj
 • základy společenských věd – mat. témata 2018/2019 - ZSV
 • dějepis – mat. témata 2018/2019 - D
 • zeměpis – mat. témata 2018/2019 - Z
 • matematika – mat. témata 2018/2019 - M
 • fyzika – mat. témata 2018/2019 - F
 • chemie – mat. témata 2018/2019 - Ch
 • biologie – mat. témata 2018/2019 - Bi
 • informační a výpočetní technika – mat. témata 2018/2019 - Ivt

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy pro všechny zvolené povinné i nepovinné zkoušky formu ústní zkoušky a písemné zkoušky (cizí jazyky) a písemné zkoušky (ostatní předměty) hodnocenou maturitní komisí.

Další povinnou částí profilové části MZ je obhajoba maturitní práce před maturitní komisí.

Žák SOŠ oboru IT koná tyto tři povinné zkoušky (v odkazech jsou uvededena maturitní témata pro tyto zkoušky):

 • software - SW
 • hardware - HW
 • praktická maturitní zkouška

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy formu písemné zkoušky a obhajoby maturitní práce (software) a ústní zkoušky (hardware). Případné nepovinné předměty jsou realizované formou ústní zkoušky.

 Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky:

 • matematika
 • anglický jazyk
 • základy společenských věd
 • tělesná výchova
 

Žák SOŠ oboru Ekonomické lyceum koná tyto tři povinné zkoušky (v odkazech jsou uvededena maturitní témata pro tyto zkoušky):

 Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky:

 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informační a výpočetní technika

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy formu ústní zkoušky (ekomonika, účetnictví). Případné nepovinné předměty jsou realizované formou ústní zkoušky.

 

III. Výběrová zkouška z matematiky – Matematika+

Poznámky:

 • Pokud žák maturoval ve společné části z cizího jazyka, nemůže z téhož cizího jazyka maturovat v profilové části.
 • Žák si nemůže v profilové části zvolit tentýž předmět zároveň pro povinnou i pro nepovinnou zkoušku.
 • Maturitní témata k jednotlivým zkouškám profilové části budou zveřejněna do 31. 10. 2018.
 • Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí, dle ustanovení ředitele školy, konají žáci oktávy, 4. B, 4.L a 4.I v jarním zkušebním období od 20. května do 24. května 2019.  Konkrétní termíny zkoušek vyhlásí ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním. 
 • Zkoušky profilové části v podzimním zkušebním období se konají od 9. září do 14. září 2019. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním, a to s přihlédnutím k termínům konání didaktických testů a písemných prací společné části.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky – Matematika+. Uchazeč se ke zkoušce přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím portálu Centra v období od 2. ledna do 15. ledna 2019. Zkouška se koná v období od 5. května do 12. května 2019, a to ve školách stanovených Centrem (tzv. spádových školách). Hodnocení zkoušky Matematika+ není součástí hodnocení povinných ani nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky žáka. Koná se formou didaktického písemného testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován Centrem.
 • Uvedená ustanovení pro zkoušky profilové části vychází z platné maturitní legislativy k 30. září 2018.

Maturitní zkouška z AJ – státní

Společná maturitní zkouška z Anglického jazyka je organizována dle platné legislativy.

Maturita z českého jazyka a literatury - státní

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2018/2019.

Více informací k maturitě z jazyka českého a literatury najdete na www.novamaturita.cz.

 

V Rokycanech 30. září 2018

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., ředitel školy

 

Kritéria hodnocení profilové MZ

Kritéria hodnocení profilové MZ pro gymnázium 

Kritéria hodnocení profilové MZ pro Ekonomické lyceum 

Kritéria hodnocení profilové MZ pro IT obor 

 

V Rokycanech 3. května 2019

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., ředitel školy

 

 

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo